dada

soso dada na you kan taki
en dan mi e frustan
yu wani prey
yu wani nyan


en soso krey na yu kan du
en dan mi e frustan
yu wani sribi
yu wani nyan


en efu yu e kon en taki dada
wan pikin oto mi e gi yu
en te mi gi wan safu popki
yu e lafu, yu e naki en
na gron noso na tafra
bika yu no sabi ete
a popki kan firi pen
dati mi mu taygi yu


te yu e gro wan bigi boy
so furu sani yu e go si
ma now yu soso taki dada
a wortu dati na gi mi

© Koen Kamphuys, 1997